รับทำวีซ่าโรมาเนีย

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

วีซ่าโรมาเนีย

วีซ่าโรมาเนีย

วีซ่าโรมาเนีย
 วีซ่าโรมาเนีย


วีซ่าโรมาเนีย


ขอวีซ่าท่องเที่ยว/เรียนต่อ/ทำงาน/จดทะเบียนสมรส   


เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-15.00 น.  
เวลายื่นวีซ่า 09.00-15.00 น. เวลารับเล่ม 09.00-15.00 น.    
เวลายื่นวีซ่า 09.00-15.00 น.    เวลารับเล่ม 09.00-15.00 น. 
ระยะเวลา 10 วันทำการ


        "วีซ่าผ่าน" เป็นเรื่องง่าย โทรหาเรา 0926516969
www.visagointer.com

lineId:visathai


ที่อยู่ :เบอร์โทรศัพท์ :0926516969
เบอร์โทรสาร :


 เอกสารประกอบการพิจารณา 

คลิก+รับทำวีซ่า ถูก รวดเร็ว ผ่านชัวร์ 


ค่าใช้จ่ายสำหรับทำวีซ่า
สัญชาติ
ประเภทวีซ่า
15 วันทำการ
ไทย
ท่องเที่ยว
"---"
Businessราคานี้รวม :

1. ค่าธรรมเนียมของสถานทูต

2. ค่าบริการของบริษัทฯ " ยื่นวีซ่า และดำเนินการด้านเอกสาร และเตรียมสัมภาษณ์ "

3. ค่าเอกสารประกอบการยื่น

4. ดูแลความพร้อมเอกสารยื่นขอวีซ่าสำหรับสถานทูตฯ

5. ค่าประกันการเดินทาง 14 วัน วงเงิน 1,500,000 บาท(n/a)

6. ค่ารับ-ส่งเอกสาร ระยะทางไม่เกิน 5 กิโลจากบริษัทฯ 

   ไกลกว่านี้คิดค่ารับ-ส่ง ตามความเหมาะสม

ราคานี้ยังไม่รวม :

1. เอกสารสปอนเซอร์ 3,500 บาท

2. ค่าแปลเอกสารหน้าล่ะ   350 บาท

สำหรับเอกสารบุคคลเอกสารราชการ 

ทะเบียนสมรถ ทะเบียนราษฎร์ ทะเบียนการค้า 500 บาท         

สำหรับเอกสาร ใบสัญญา หนังสือยินยอมที่ออกโดยอำเภอ

3. อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง        ทางไปรษณีย์ Ems 200 บาท

หมายเหตุ :

•ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่สถานทูตเท่านั้น บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น

•ระยะเวลาทำการอาจมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้แจ้งเอาไว้ 

   ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

•ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่า อาจจะมากหรือน้อยกว่าก็ได้ 

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถทานทูตเป็นหลัก•ค่าธรรเนียมและค่าบริการ 

ต่างๆไม่สามารถคืนเงินได้ 

ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต•ค่าธรรเนียมและค่าบริการ 

อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่ายของแต่ละบุคคล•สถานทูตอาจมีการขอเอกสาร 

เพิ่มเติมอีก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต เป็นหลัก
 รับทำวีซ่ารับทำวีซ่า

 รับทำวีซ่า ถูกต้อง รวดเร็ว ผ่านชัวร์รับทำวีซ่า

 รับทำวีซ่ารับทำวีซ่า      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น